Obchodní podmínky partnerského programu

Provozovatel:
Triko4u.cz s.r.o.
Pikrtova 3, Praha 4
IČ: 03778045
DIČ: CZ03778045
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.triko4u.cz

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pro vstup do partnerského programu Triko4u.cz je nutná se registrace, jejíž součástí je souhlas s obchodními podmínkami partnerského programu. Internetový obchod Triko4u.cz (dále jen provozovatel) má právo tyto podmínky změnit a o změně informovat emailem registrované uživatele (dále jen partnery). Pokud nebude partner s podmínkami souhlasit, je povinen spolupráci zrušit emailem a jeho účet bude smazán.
 2. Partner služby provozovatele propaguje za účelem doporučení prodeje (osobně, doporučením na internetu, vlastními obchodními aktivitami, reklamou, na svých internetových stránkách, emailem na vlastní databázi apod.) a využívá k tomu materiály, podklady a informace provozovatele (prodejní manuály a argumenty, bannery, ikonky, textové odkazy apod.).
 3. Po platné registraci partner umístí na své stránky (blog, profil v sociální síti...) reklamu poskytnutou provozovatelem. Provozovatel se tímto zavazuje, že partnerovi vyplatí provizi podle stanovených pravidel. Provozovatel identifikuje partnerem zajištěné objednávky podle čísla (identifikátoru), které je umístěno v odkazu vedoucím z webové stránky partnera na stránku provozovatele.
 4. Partner má přístup ke svém proviznímu účtu na adrese (link) s přehledem provedených objednávek a prodejů, schválených a vyplacených provizí a dalším aktivitám.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování reklamních ploch a provizních odkliků na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli.
 6. Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 7. Partneři, kteří se registrovali do partnerského programu souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi v provizním programu, či s předmětem podnikání Poskytovatele.

 

PROVIZE

 1. Jakmile návštěvník prostřednictvím odkazu partnera nakoupí zboží na webu provozovatele, získává partner nárok na provizi. Provize je mu připsána v okamžiku, kdy zákazník zboží skutečně koupí (zaplatí). Výše provize se může měnit a provozovatel je povinnen oznámit tuto změnu emailem partnerům.
 2. Provize budou schváleny u těch konverzí, kde došlo k řádnému a plnému uhrazení zboží či služby propagované v kampani.
 3. Provize se počítá z celkové ceny objednávky zboží bez DPH a dopravy. Vyúčtování provizí se provádí na základě žádosti partnera, maximálně 1x měsíčně vždy 20. den v následujícím měsíci (po uplynutí zákoné lhůty pro možnost vrácení peněz zákazníkovi) pouze převodem na účet.
 4. Částka provize je partnerovi vyplacena, je-li vyšší součet provizí vyšší než 500 Kč s DPH. Pro platné vyplacení provize je nezbytné vystavit na základě vygenerovaného reportu fakturu a nahrát ji do rozhraní partnerského programu. Pokud partner nemůže vystavit fakturu, bude mu jeho provize vyplacena na základě Dohody o provedení práce.
 5. Splatnost faktury vystavené Partnerem je 14 dní.
 6. Partner prohlašuje, že údaje poskytnuté při registraci k jeho osobě a adrese souhlasí, jsou platné a že je plnoletý a plně způsobilý k právním úkonům. Splatnost vystavené faktury musí být minimálně 14 dnů.
 7. Za zrušené, či stornované objednávky nevzniká partnerovi nárok na provizi.

 

PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA

 1. Partner se zavazuje k provozování internetové stránky s reklamou na internetový obchod provozovatele podle platné právní úpravy a podle společenských standardů. Za obsah a odkazy na svých stránkách je partner zodpovědný.
 2. Reklamní grafika, poskytnutá partnerovi provozovatelem k propagaci, je chráněná autorským zákonem a nesmí být použita ve změněné formě. Slouží pouze pro propagaci internetového obchodu provozovatele.
 3. Partner dává souhlas k tomu, že jeho osobní údaje budou archivovány a využity pouze v souvislostí s provozem partnerského programu.
 4. Partner má zakázáno rozesílání spamu, obtěžování reklamou a další podobně nekalé počínání. Partner nesmí používat nezákonný materiál či takový, který poškozuje autorská a další práva.
 5. Partner může používat pro propagaci pouze reklamní prvky (bannery, odkazy) z partnerského rozhraní. Po dohodě je možné použít i vlastní návrhy, je však nutné jejich schválení affiliate manažerem programu (zasláním na e-mail) před spuštěním na internetových stránkách partnera.
 6. Partner musí používat reklamní prvky (bannery, odkazy) tak, aby bylo jasné, že se jedná o reklamu (nemusí však být nijak označena) a dbát na to, aby nebyl návštevník partnerova webu uváděn v omyl a nebyl naváděn jakýmkoli způsobem ke kliknutí na reklamní odkaz (záměrně či omylem apod.).
 7. Partner se zavazuje, že jeho internetová stránka neobsahuje žádný materiál nebo odkaz na něj, který je nezákonný, poškozuje autorská práva, práva k ochranným známkám a patentům, obchodním jménům a právům souvisejícím. Partner je povinen nepodniknout nic, co by poškozovalo dobré jméno provozovatele.
 8. Bude-li partner jednat protiprávně, může provozovatel ihned ukončit spolupráci a zrušit provizní účet, bez náhrady a nároku na vyplacení aktuální provize.
 9. Partner je povinnen chránit své přístupové údaje k proviznímu software před zneužitím třetí stranou.
 10. Přísně zakázáno je propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv (emailem,SMS, na diskuzních forech), které jsou kvalifikovány jako SPAM. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna takováto aktivita Partnera, může to vést k okamžitému ukončení partnerské spolupráce a uzavření účtu Partnera. Partner tímto také ztrácí jakýkoliv nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny.
 11. Kampaně zapojené v tomto provizním programu je dovoleno propagovat pomocí PPC kampaní v AdWords, Sklik, ani Facebook Ads. Jedinou vyjímkou je cílení kampaní na klíčové slovo Triko4u.cz (brand e-shopu)

 

PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Spolupráce je uzavřena na dobu neurčitou. Lze ji vypovědět z obou stran kdykoliv, a to i bez udání důvodů, písemně nebo emailem.
 2. Provozovatel je oprávněn od dohody odstoupit okamžitě v případě, že partner poruší některou z povinností uvedených v této dohodě a to bez nároku na vyplacení aktuálních provizí.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. O změně bude partner informován emailem. Změněné podmínky nabývají účinnosti od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.
 4. Provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené přetížením systému, výpadkem serveru provizního systému či chyby v provizním systému, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy či se naruší načítání stránek klientů.
 5. V případě hrubého poškození podmínek partnerského programu (za které se považuje SPAM, publikace reklamních materiálů na nelegálních stránkách a záměrné matení zákazníků které vyústilo k poškození dobrého jména obchodníka) je oprávněn provozovatel vymáhat ušlý zisk právní cestou.
 6. Poskytovatel se zavazuje neprodleně schvalovat a vyplatit konverze partnerů za zaplacené objednávky.
 7. Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním programu.

 

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1. 1. 2020

Registrací do provizního programu potvrzuje partner i poskytovatel provizního programu svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

 

ZPĚT NA HOMEPAGE                                                                                                                  Registruj se a vydělávej

noimg